Zakonske odredbe i pravilnici

Pravilnik o kataloškom poručivanju proizvoda:

 • Mesto isporuke poručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.
 • Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.
 • Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u profakturi po kojoj je Kupac izvršio porudžbinu ,a Kupac da isplati iznos
  prilikom preuzimanja robe.
 • Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za profakturu i isporuku robe
 • Prodavac ima obavezu da po prijemu potrebnih podataka od Kupca pripremi profakturu za plaćanje, koja predstavlja pisani akt kojim se
  definiše roba i cena konkretne kupoprodaje, kao i instrukcije za uplatu.
 • Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da
  Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana porudžbine.
 • Axiom Computers garantuje kvalitet i originalnost robe koju isporučuje.
 • Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.
 • Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.
 • Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u
  prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.
 • U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknađuje nastale troškove.
 • Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 15 dana od dana dostave na navedenu adresu uz originalno pakovanje proizvoda.
  Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.
 • Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled neodgovarajuće upotrebe.
 • Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i
  normama javnog poretka.

REKLAMACIJA I USLOVI SERVISIRANJA

 • Prodavac ima obrazac za odustanak od ugovora i biće dostavljen kupcu prilikom dostave robe. Kupac može reklamaciju na kupljenu robu da uputi usmeno na kontakt telefon +381 11 2175870 ili pismeno na adresu sedišta prodavca Axiom Computers ,Jurija Gagarina 193, 11070 Novi Beograd,  uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini. Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primeljnih reklamacija, kao i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijema reklamacije odgovori kupcu sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Prodavac će postupiti u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Neblagovremeno davanje saglasnosti kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u zakonskom roku.

ODGOVORNOST PRODAVCA ZA SAOBRAZNOST

 • Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
 • Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca, ako:
 1. je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 2. se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzorka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca;
 3. je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
 • Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja. Prodavac ne odgovara za nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom.
 • Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.
 • Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost , bez kaknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe, pod uslovom da je obavestio prodavca o nesaobraznosti.
 • Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom , koja se uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je kupac nabavio, mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost.
 • Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, kupac ima pravo da zahteva odgovorajuće umanjanje cene ili raskid ugovora.
 • Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjene cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca.
 • Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. U navedenom slučaju otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca.
 • Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosti prodavac.
 • Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom , biće dužan da prodavcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla dobit.
 • Napred navedena prava ne utiču na pravo kupca da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe,u skladu sa opštim pravilima odgovornosti za štetu.
 • Obaveštenje kupcu iz člana 27. st.1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača sadržano je u tekstu ovog Ugovora.

OBAVEŠTENJE ZA KUPCA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA:

 • Kupac ima pravo da odustane od potpisanog Ugovora, osim u slučaju kupovine robe koja je izrađena van standardnih dimenzija prema zahtevu kupca, slanjem čitko popunjenog obrasca za odustanaka ili na drugi nedvosmislen način, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača, pod uslovom da to učini pre isporuke robe, odnosno najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana prijema robe.
 • Izjava o odustansku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je preporučenom pošiljkom poslata na adresu sedišta prodavca Axiom Computers, Beograd, Jurija Gagarina 193, 11070 Novi Beograd. (Obrazac za odustanak od ugovora)
 • Odustankom od Ugovora u napred navedenom roku smatra se da Ugovor nije ni zaključen, a za kupca nastaju sledeće obaveze:
 1. kupac je dužan da vrati robu prodavcu ili ovlašćenom zastupniku prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak;
 2. kupac snosi neposredne troškove povraćaja robe prodavcu;
 3. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 • Prodavac će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primio od kupca na tekući račun kupca koji je isti dužan dostaviti, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
 • Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
 • U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 28.), nakon isteka roka od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana prijema robe prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora.

Privatnost podataka:

 • Axiom Computers se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših kupaca.
 • Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla.
 • Svi zaposleni Axiom Computers odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.